Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag dat u het product ontvangen heeft.
Voor overeenkomsten die uit meerdere zendingen of onderdelen bestaan, begint de termijn pas te lopen wanneer het laatste onderdeel fysiek in uw bezit is.

Uitzonderingen
Op het herroepingsrecht geldt een aantal uitzonderingen. Zie voor een uitgebreide lijst: https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/verkoopmethode/webwinkels/het-afhandelen-van-een-bestelling-bedenktijd-bij-internetaankopen/uitzonderingen-op-de-bedenktijd/.

Zo is het herroepingsrecht niet van toepassing op:
– maatwerkproducten, oftewel leveringen van volgens specificaties van u als klant vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van u als klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
– een overeenkomst waarbij u als klant ons specifiek verzocht heeft u te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten, met uitzondering van 1) aanvullende dienstverlening waar u als klant niet uitdrukkelijk om heeft verzocht en 2) de levering van andere zaken dan die noodzakelijk zijn om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren;
– een overeenkomst tot het verrichten van diensten, na nakoming van de overeenkomst, indien 1) de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van u als klant en 2) u als klant heeft verklaard afstand te doen van uw recht van ontbinding zodra wij de overeenkomst zijn nagekomen.

Hoe kan ik het herroepingsrecht uitoefenen?

Om het herroepingsrecht uit te oefenen dient u ons op de hoogte te stellen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen (bijvoorbeeld per post of per e-mail). U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde formulier bij de bestelling, dat u ook hier kunt downloaden. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website (https://woonpuntslaapstudio.nll/contact). Als u van deze mogelijkheid
gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

Onze contactgegevens zijn: Woonpunt Slaapstudio B.V. – Steynlaan 96, 3701EJ Zeist | 030-6925550 | [email protected] 

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is
van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten, zo snel mogelijk van ons terug (en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn van uw beslissing de overeenkomst te herroepen). Als u heeft gekozen voor een levering die duurder was dan onze goedkoopste manier van leveren, ontvang u deze extra leveringskosten niet terug. Let op: de kosten voor het terugsturen van het product draagt u als klant.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anders heeft ingestemd; in ieder geval zullen wij u voor deze terugbetaling geen kosten in rekening brengen. Let op: er bestaat een mogelijkheid dat wij minder uitbetalen dan het aankoopbedrag. Dit kan indien de behandeling van het product verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.